بررسی تأثیر تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان
بررسی تأثیر تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان
دوره 1، شماره 6، آذر 97، صفحه 34 - 44
نویسندگان : محسن توده رنجبر * و فاطمه عراقی

چکیده :
تنبيه شديد كودكان و نوجوانان در قبال انجام رفتار نامطلوب ممكن است موقتا به حذف آن رفتار در كودك بينجامد ولي در بيشتر مواقع به بروز رفتارهاي جبراني انتقام جويانه و ضد اجتماعي مي گردد و يا مشكلات هيجاني ديگري را به بار مي آورد. در حالي كه تشويق و تقويت رفتار مثبت كودكان، سبب شكل گيري عادات مطلوب در آنان مي شود به طوري كه انواع تشويق مستقيم، عملكرد دانش آموز را تقويت مي نمايد و همچنين روشهاي غير مستقيم تشويق، نيز باعث افزايش كارايي دانش آموزان مي گردد. در اين پژوهش نمونه مورد مطالعه 120 نفر از دبيران و مربيان تربيتي مدارس دوره اول متوسطه شهرستان كرج مي باشد كه از تعداد كل مدارس متوسطه اول موجود تعداد 60 نفر معلم و60 نفر مربي تربيتي به تصادف انتخاب شده و اقدام به پاسخ دادن به پرسشنامه تأثير تشويق بر يادگيري نمودند و به اين نتيجه رسيديم كه تشويق وسيله مناسب براي پيشرفت امر تعليم و تربيت است و همچنين تشويق توسط كساني انجام شود كه مورد احترام دانش آموزان هستند و اجراي تشويق دركلاس براي افزايش يادگيري مناسب است و اكثر معلمين و مربيان تربيتي از تشويق براي پيشرفت تحصيلي استفاده مي كنند و تشويق در حضور دانش آموزان موثرتر از تشويق بدون حضور دانش آموزان است و تشويق مي تواند يك عامل بسيار مهم در به كار انداختن ابتكار عمل در دانش آموزان باشد و تشويق موجب جرأت دانش آموزان براي حل مسائل مي شود و تشويق در حضور والدين موجب افزايش پيشرفت تحصيلي آنها مي شود و تشويق دانش آموزان موجب علاقه دانش آموزان به درس مي شود و همچنين تشويق يك نوع احترام گذاشتن به دانش آموزان مي باشد و محبت معلم به دانش آموزان يك تشويق بسيار موثر است و توجه به رفتار و مطلوب دانش آموزان باعث تقويت رفتار او مي شود و تشويق بهتر است بيشتر به صورت گروهي انجام شود و همچنين تشويق مستقيم دانش آموزان نسبت به تشويق غير مستقيم در پيشرفت تحصيلي اثر بيشتري دارد و تشويق موثر مستلزم رعايت حدود و اندازه و اصول است.

واژگان کلیدی :
تشويق، يادگيري، پيشرفت تحصيلي