مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان دوزبانه و تک زبانه
مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان دوزبانه و تک زبانه
دوره 3، شماره 26، مرداد 99، صفحه 100 - 110
نویسندگان : کوثر معصومی فر و رقیه اسدی گندمانی *

چکیده :
امروزه دوزبانگی و چند زبانگی یک پدیده ی جهانی است و تقریبا به ندرت می توان کشوری را سراغ داشت که دست کم بخش کوچکی از جمعیت ان به دو یا چند زبان تکلم نکنند. (بیالسیتوك ,1988) .دو زبانگی امري شایع است و در حدود پنجاه درصـد مـردم جهان دو زبانه یا چند زبانه هستند. تحقیقات اخیر تفاوتهایی را بین دو زبانه ها و یکزبانه ها در حوزه هـاي مختلـف نشـان داده است .(کالو و همکاران، .(2014اگر زبان کودك و زبـان آموزش متفاوت باشد پدیده ي دوزبانگی به وجود می آیـد کـه در آن فرد علاوه بر زبان مـادري بایـد زبـان دیگـري را نیـز بیاموزد.کسانی که به زبان هاي مختلـف صـحبت مـی کننـد،نظام هاي شناختی متفاوت دارند و ایـن نظـام هـاي شـناختی متفاوت بر روش تفکرشـان دربـاره جهـان تـأثیر مـی گـذارد. استدلال میکند که زبان اندیشه را تعیین میکنـد ازاینرو افراد چندزبانه داراي الگوهاي مختلف فکري براي هـر زبان هستند.

واژگان کلیدی :
دوزبانگی، چند زبانگی، کارکرد اجرائی، زبان