بررسی و تحلیل برنامه های درسی پوچ و پنهان
بررسی و تحلیل برنامه های درسی پوچ و پنهان
دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحه 41 - 31
نویسندگان : صادق حسین پور صالح بابری و زهرا جعفری نژاد *

چکیده :
طراحی برنامه درسی یکی از بخش های اصلی فرآیند تدریس یادگیری در آموزش و پرورش به شمار می رود. برنامه درسی شامل برنامه آشکار، پنهان، پوچ و فوق برنامه است. هدف از این پژوهش بررسی برنامه های درسی پوچ و پنهان بوده است. همچنین در این پژوهش به بررسی ابعاد، رویکر ها و دیدگاه های متخصصان پرداخته شده است. روش انجام این پژوهش نیز به صورت توصیفی بوده است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی مقالات نوشته شده است. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي درﺳﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درسی ﭘﻮچ آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖﻛﻪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈران را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ وارد ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ درﺳــﯽ ﭘﻨﻬــﺎن دارای تاثیرات مهمی ﺑــﺮﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ داﻧــﺶآﻣوزان است و همچنین با هویت ملی دانش آموزان رابطه دارد.

واژگان کلیدی :
برنامه درسی پنهان، آموزش، برنامه درسی پوچ