بررسی رابطه عزت نفس و انسجام درونی با بحران هویت دانشجویان
بررسی رابطه عزت نفس و انسجام درونی با بحران هویت دانشجویان
دوره 3، شماره 29، آبان 99، صفحه 49 - 26
نویسندگان : مهدی نیری و سید محمد حسین کاظمی تربقان *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و انسجام درونی با بحران هویت دانشجویان بود. طرح این تحقيق از لحاظ شیوه اجرا جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشکده حکمت رضوی بودند. نمونه آماری این پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و از نوع داوطلبانه تعداد 60 نفر از دانشجویان روانشناسی دانشکده حکمت رضوی انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه انسجام درونی و پرسشنامه بحران هویت استفاده شد. تجزيه و تحليل داده‌هاي به دست آمده به وسیله نرم‌افزار آماري spss صورت گرفت و نتایج آماری، نتیجه فرضیه ها را مشخص کرد. با توجه به تحلیل نتایج آماری رابطه ای بین عزت نفس و بحران هویت وجود ندارد، اما ارتباط معنی داری بین ارتباط انسجام درونی با بحران هویت مشاهده شد.

واژگان کلیدی :
عزت نفس، انسجام درونی، بحران هویت، دانشجویان