رابطه راهبردهای مقابله با استرس، افسردگی و اضطراب با تاب آوری روانی در بین نوجوانان زلزله زده استان کرمانشاه
رابطه راهبردهای مقابله با استرس، افسردگی و اضطراب با تاب آوری روانی در بین نوجوانان زلزله زده استان کرمانشاه
دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 40 - 25
نویسندگان : ساره شاکریان و بهمن مرادی * و سعید شاویسی زاد

چکیده :
زمینه تحقیق و هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه راهبردهای مقابله با استرس، افسردگی و اضطراب با تاب آوری روانی در بین نوجوانان زلزله زده استان کرمانشاه بود. روش مطالعه: اين پژوهش از لحاظ ماهيت جز تحقيقات كاربردي و از لحاط اجرا جز تحقيقات همبستگی است. جامعه آماري در اين پژوهش شامل نوجوانان زلزله زده استان کرمانشاه (شهرهای ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب) بود که شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان دوره دوم بودند که تعداد آنها حدود 4000 نفر اند.از بین جامعه آماری، تعداد 350 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر حسب جدول مورگان استفاده شد.پرسشنامه های مورد استفاده راهبردهای مقابله‌ای: اندلر و پارکر (1990) ،افسردگی بک(1996)اضطراب نجاریان(1376) و تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. نتایج: یافته‌ها نشان داد متغير راهبرد مقابله مسئله مدار با ضريب بتای 34/0 می توانند به طور مثبت و معنی دار، متغير اضطراب با ضريب بتای 32/0 ،متغير افسردگی با ضريب بتای 31/0 و متغير راهبرد مقابله هیجان مدار با ضريب بتای 28/0 و راهبرد مقابله اجتنابی با ضريب بتای 24/0 می توانند به طور منفی و معنی داری تاب آوری نوجوانان را پيش بينی کنند. بين راهبرد مقابله مسئله مدار با تاب آوری نوجوانان رابطه مثبت معني داري وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه راهبرد مقابله مسئله مدار نوجوانان افزایش می یابد به همان اندازه تاب آوری آنان بيشتر خواهد بود.بين راهبرد مقابله هیجان مدار با تاب آوری نوجوانان رابطه منفی معني داري وجود دارد. بين راهبرد مقابله اجتنابی (غیرمؤثر) با تاب آوری نوجوانان رابطه منفی معني داري وجود دارد. به عبارت دیگر، با کاهش راهبرد مقابله هیجان مدار و اجتنابی (غیرمؤثر) نوجوانان با افزایش تاب آوری آنان همراه شده است. بين افسردگی با تاب آوری روانی در بین نوجوانان رابطه منفی معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، هر اندازه میزان افسردگی نوجوانان کاهش یابد از تاب آوری بالاتری برخوردار خواهند بود. بين اضطراب با تاب آوری روانی در بین نوجوانان رابطه منفی معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، هر اندازه میزان اضطراب نوجوانان کاهش یابد از تاب آوری بالاتری برخوردار خواهند بود.

واژگان کلیدی :
راهبردهای مقابله با استرس، افسردگی، اضطراب، تاب آوری روانی