بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دوره 3، شماره 32، بهمن 99، صفحه 87 - 78
نویسندگان : شکوفه زرگوش * و زهرا قیصربیگی و فاطمه زرگوش و مینا میرزایی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که هوش اجتماعي تا حد زيادي با ارتباطات اجتماعي و نحوه ي تعامل با دانش آموزان در ارتباط است و در مهار ت هاي اجتماعي، به ويژه پذيرش اجتماعي و سازگاري اجتماعي دانش اموزان بسيار تعيين كننده است. هوش عامل موثر و تعيين كننده در برآيندهاي زندگي واقعی مانند موفقيت در مدرسه و تحصيل، موفقيت در شغل و روابط بين شخصي و به طور كل ي در كنش وري سلامت مي باشد.

واژگان کلیدی :
هوش، هوش اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان