تعیین اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی بر کاهش نشانه‌های بیش فعالی / نقص توجه کودکان (یک مطالعه موردی )
تعیین اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی بر کاهش نشانه‌های بیش فعالی / نقص توجه کودکان (یک مطالعه موردی )
دوره 3، شماره 31، دی 99، صفحه 76 - 70
نویسندگان : صدیقه طاهرمنش و جواد معینی راد *

چکیده :
تعیین اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی بر کاهش نشانه های بیش فعالی / نقص توجه کودکان هدف این پژوهش بود.این پژوهش از نوع مطالعه موردی بود . آزمودنی های آن چهار کودک 6 ساله دارای اختلالات یادگیری و نقص توجه / بیش فعالی بودند . والدین این کودکان در سال تحصیلی 99-1398 برای بهبود نشانه های اختلال بیش فعالی / نقص توجه آنان به مراکز اختلالات یادگیری آموزش و پرورش ناحیه سه شهر شیراز مراجعه کرده بودند. ابزار اندازه گیری نقص توجه / بیش فعالی مقیاس CSI4 ، مصاحبه بالینی و گزارش های والدین و مربیان این دانش آموزان بود. این کودکان و خانواده های آنان به مدت 16 جلسه تحت تأثیر خانواده درمانی قرار گرفتند. سپس میزان نشانه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی دوباره اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که پس از اجرای خانواده درمانی، نشانه های اختلال نقص توجه / بیش فعالی در این کودکان کاهش یافته است.

واژگان کلیدی :
نقص توجه / بیش فعالی ، اختلالات یادگیری ، خانواده درمانی