تمییز چشم انداز دبیران با توجه به ویژگی جنسیت مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در خصوص رهبری تحول آفرین در ارتباط با رفتارهای نوآورانه در مدارس هوشمند
تمییز چشم انداز دبیران با توجه به ویژگی جنسیت مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در خصوص رهبری تحول آفرین در ارتباط با رفتارهای نوآورانه در مدارس هوشمند
دوره 2، شماره 16، مهر 98، صفحه 42 - 53
نویسندگان : رعنا ممانی * و علیرضا قلعه ای و اسماعیل طالبی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تمییز چشم انداز دبیران با توجه به ویژگی جنسیت مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در خصوص رهبری تحول آفرین در ارتباط با رفتارهای نوآورانه در مدارس هوشمند بوده است.این پژوهش از نطر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس هوشمند ابتدایی و متوسطه ناحیه یک و دو آموزش و پرورش شهر ارومیه به تعداد 935 می باشند که از میان آنها نمونه ای به حجم 272 نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش ویژگی های رهبری تحول آفرین بس و آوولیو(2000) و پرسشنامه رفتارهای نوآورانه کانتر و اسکات و بروس استفاده شده است. تحلیل آماری استنباطی شامل تی مستقل و واریانس یک راهه بود. نتایج نشان داد که دیدگاه دبیران از نظر ویژگی های ذکر شده متفاوت می باشد.

واژگان کلیدی :
رهبری تحول آفرین، مدارس هوشمند، چشم انداز دبیران