تبیین عناصر و مولفه های برنامه درسی فطرت گرای توحیدی در تربیت دینی متربیان
تبیین عناصر و مولفه های برنامه درسی فطرت گرای توحیدی در تربیت دینی متربیان
دوره 3، شماره 30، آذر 99، صفحه 154 - 138
نویسندگان : هاجر تجاری مقدم * و مقصود امین خندقی و سید جواد قندیلی

چکیده :
نظام آموزش و پرورش نهادی مهم و اثرگذار است. یکی از عملکردهای این نظام در کشور که بیانگر اهداف آن است، فعالیت در زمینه پیشرفت تعلیم و تربیت دینی است. سرمایه‌گذاری در این زمینه فعالیتی بسیار اساسی و بنیادی است که ارتقای جامعه در همه‌ی ابعاد بستگی به آن دارد. از طرفی یکی از ابعاد موضوعی رشته برنامه درسی که موضوعی بسیار مهمی است عناصر و مولفه های برنامه درسی است که شامل اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری و...است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالاتی ازجمله این است که اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری و ... در برنامه درسی مبتنی بر رویکرد فطرت گرای توحیدی چیست و برای دستیابی به این پژوهش ازروش استنتاج قیاسی (الگوی بازسازی‌شده فرانکنا)استفاده شده است.

واژگان کلیدی :
عناصر و مولفه های برنامه درسی، فطرت گرایی توحیدی، تربیت دینی، متربیان، فرانکنا