تاثیر نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بمپور
تاثیر نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بمپور
دوره 4، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 76 - 65
نویسندگان : غلامحسین محمودزهی * و فاطمه بیانفر و محمد عارف رستگار

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان بمپور است که به شیوه ی توصیفی – همبستگی در اردیبهشت ماه ۱۳۹9 بدین گونه که کارکردهای هر نقش را به مدت یک ماه بر روی دانش آموزان منتخب بررسی و اجرا کردیم؛ انجام شده است ،جامعه ی آماری ما در این پژوهش کل دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بمپور بوده است که تعداد 380 دانش آموز دختر و پسر از دوره ی دوم ابتدایی به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیدند در این پژوهش از پرسشنامه ی محقق ساخته ی والدین ومسایل روانشناختی فرزندان که دارای ۴ سول سه گزینه ای و ضریب آلفای کرونباخ 82/0 است استفاده گردید ، بعد از جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل داده ها نتایج حاصله نشان داد که همه ی نقش های والدین در حل مشکلات روانشناختی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است اما میزان تاثیر گذاری یکسان نیست؛ بیشترین تاثیر گذاری مربوط به نقش انسجام والدین است، اما در کل می توان گفت سوال اصلی تحقیق دارای جواب و فرضیه ی اصلی تحقیق؛ نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان بمپور تاثیرگذار است، تایید می گردد، پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی پیرامون تاثیر گذاری نقش والدین و مدرسه در حل مسایل ومشکلات روانشناختی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان بحث شود.

واژگان کلیدی :
نقش والدین، مشکلات روانشناختی دانش آموزان، مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش