مقايسه ‌ي دغدغه‌ شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم‏ پزشكي شهر اصفهان برمبنای سابقه کاری
مقايسه ‌ي دغدغه‌ شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم‏ پزشكي شهر اصفهان برمبنای سابقه کاری
دوره 3، شماره 32، بهمن 99، صفحه 113 - 105
نویسندگان : صفورا جمالی * و - نرگس آخوندمکه ای

چکیده :
هدف: این پژوهش با هدف مقايسه دغدغه‏هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‎هاي تحت پوشش دانشگاه علوم‏پزشکی برمبنای سابقه کاری انجام شد. مواد و روش‎ها: پژوهش توصيفي از نوع علي-مقايسه‎اي بود. تمامی پرستاران شاغل در بیمارستان‎های تحت پوشش دانشگاه علوم‏پزشکی شهر اصفهان در سال 1389 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 286 نفر انتخاب و به چک لیست اطلاعات دموگرافیک- فرم محقق ساخته و پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان پاسخ دادند. داده‏های گردآوری شده با روش‏های آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک‏ راهه تحلیل شد. يافته‏ها: نتايج نشان داد پرستاران برمبنای سابقه کاری از نظر مرحله ایجاد شغل (02/0=P) و مرحله بقا و ماندگاری در شغل (01/0=P) تفاوت معنادای دارند. همچنین، نتایج نشان داد که بین دغدغه شغلی در پرستاران بر مبنای سابقه کاری از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P)، به این معنا که در پرستاران با سابقه زیر 10 سال کار دغدغه شغلی بیشتر بود. نتيجه‎گيری: با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می‏شود مسئولین و مدیریت بیمارستان‏ها به منظور بهبود کیفیت کاری در پرسنل بخش پرستاری به ویژه پرستاران با سابقه کاری کمتر به تدوین برنامه‎های آموزشی و حمایتی از نظر فرهنگی و اقتصادی بپردازند.

واژگان کلیدی :
سابقه کاری، دغدغه شغلی، پرستار، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان