اثر بخشی آموزش برنامه مهارتهای مقابله با استرس مبتنی بر رويكرد شناختی – رفتاری بر استرس شغلی و سبک های پاسخ به استرس پرستاران
اثر بخشی آموزش برنامه مهارتهای مقابله با استرس مبتنی بر رويكرد شناختی – رفتاری بر استرس شغلی و سبک های پاسخ به استرس پرستاران
دوره 4، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 32 - 18
نویسندگان : ابراهیم کریم نژاد * و مهدی زارع بهرام آبادی

چکیده :
با توجه به اینکه پرستاری از جمله استرس زا ترین مشاغل است که با سلامت جان انسانها سر و کار دارد و طراحی و بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی در این افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مدیریت استرس مبتنی بر رویکرد شناختي - رفتاري بر استرس شغلی و سبک های پاسخ به استرس پرستاران انجام شد. جامعه آماری کلیه پرستاران بیمارستان میلاد شهر تهران بود. بدین منظور 40 نفر از میان پرستاران شاغل به صورت نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. جلسات آموزشی مدیریت استرس مبتنی بر رویکرد شناختي - رفتاري بر روی گروه آزمايش اجرا گردید. گروه‌های آزمايش و کنترل در مقطع (پیش‌آزمون- پس‌آزمون) با استفاده از مقیاس‌های استاندارد استرس شغلی پرستاران (ENSS) و پاسخ به استرس (SRI) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد برنامه آموزشی میتواند به طور اثربخشی میزان استرس شغلی را کاهش دهد و پاسخ به استرس را تغییر دهد (P=0.05). بنابراین بر اساس یافته های این تحقیق پیشنهاد میشود که برنامه های آموزشی تدوین و در فواصل مشخصی برای پرستاران تکرار و وضعیت سلامت و استرس آنها در بازه های زمانی مختلف بررسی و ارزیابی شود.

واژگان کلیدی :
مهارت های مقابله با استرس، درمان شناختی رفتاری، استرس شغلی، پاسخ به استرس، پرستاران.