اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان، خود مراقبتی و خود ارزشمندی سالمندان مقیم سرای سالمندان
اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان، خود مراقبتی و خود ارزشمندی سالمندان مقیم سرای سالمندان
دوره 5، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 54 - 43
نویسندگان : رقیه چراغ پور خنکدار * و الناز شکری فومشی

چکیده :
سلامت سالمندان يكي از مسائل مهم بهداشت جسمانی و روانی در اكثر جوامع است و سالمندی فرايندي است كه متوقف نمی‌شود و تنها با داشتن زندگي سالم و مراقبت‌های ويژه می‌توان اين دوران را به دوران مطلوب و لذت‌بخش، توأم با سلامتي تبديل كرد. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر معنویت درمانی بر سلامت روان ،خود مراقبتی و خود ارزشمندی سالمندان مقیم سرای سالمندان انجام شد.روش این پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مقیم سرای سالمندان شهرستان قائم‌شهر بودند. ابتدا به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس 36 سالمند به‌وسیله مشاهده و پرسشنامه غربال شدندو سپس به‌صورت تصادفی 15نفر درگروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش با توجه به معیارهای ورود و خروج قرار گرفتند. در اين پژوهش از پرسشنامه‌های سلامت روان گلدبرگ (GHQ)، خود ارزشمندی و پرسشنامه وضعيت مراقبت از خود(خود مراقبتی) استفاده شد. به گروه آزمايش 8 جلسه 1.5 ساعته معنویت درمانی ارائه شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. آزمودني ها در دو موقعيت پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسش نامه ها پاسخ دادند. براي تجزیه‌وتحلیل داده ها از روش تحليل کوواريانس چند متغیره استفاده شد. با توجه به یافته‌های این پژوهش و تفاوت معنادار نتایج پس‌آزمون در گروه آزمایش و گواه می‌توان نتیجه گرفت که در اين مرحله از زندگي راهبردهاي معنوي و مذهبي و معنویت درمانی می‌تواند موجب بهبود سلامت روان ،خود مراقبتی و خود ارزشمندی سالمندان می‌شود بر این اساس پیشنهاد می‌شود که از طریق دایر کردن مراکز مشاوره و کلاس‌هایی جهت آموزش و یادآوری معنویات در خانه‌های سالمندان به آنان کمک شود تا زندگي مطلوب‌تری را تجربه کنند.

واژگان کلیدی :
معنویت درمانی، سلامت روان، خود مراقبتی، خود ارزشمندی، سالمندان