رابطه سه گانه تاریک شخصیت و صفات شخصیتی هگزاکو با پرخاشگری در دانشجویان
رابطه سه گانه تاریک شخصیت و صفات شخصیتی هگزاکو با پرخاشگری در دانشجویان
دوره 3، شماره 33، اسفند 99، صفحه 42 - 30
نویسندگان : رقیه دانش * و رضا قربان جهرمی

چکیده :
یکی از شایعترین مشکلات رفتاری که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می‌شود و بهداشت روانی فرد، خانواده و جامعه را مختل می‌کند پرخاشگری است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سه‌گانه تاریک شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو با پرخاشگری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی با طرح همبستگی انتخاب شد.302 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران در پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سه‌گانه تاریک(پال هوس و جونز، 2011)، ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو(اشتون و لی، 2004) و پرخاشگری (باس و پری، 1992) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. .نتایج تحلیل نشان داد که صفات ماکیاولی و جامعه ستیزی بصورت مثبت(9/24 درصد از واریانس پرخاشگری توسط صفات سه‌گانه تاریک تبیین می شود)، صداقت_ تواضع و توافق پذیری بصورت منفی ( 2/34 درصد توسط ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو تبیین می‌شود) با پرخاشگری رابطه دارند.

واژگان کلیدی :
خودشیفتگی، ماکیاولی، جامعه ستیز، ویژگی های شخصیتی هگزاکو، پرخاشگری.