پیش بینی روابط زناشویی زنان شاغل براساس متغیرهای سلامت معنوی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج
پیش بینی روابط زناشویی زنان شاغل براساس متغیرهای سلامت معنوی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج
دوره 3، شماره 29، آبان 99، صفحه 74 - 64
نویسندگان : فرشته خاندانی زاده *

چکیده :
هدف از مطالعه حاضر پیش بینی روابط زناشویی زنان شاغل براساس متغیرهای سلامت معنوی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج بود. روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان که تعداد آنها 980 نفر است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان تعداد 276 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982)، پرسشنامه نگرش ارتباط قبل از ازدواج شفیع آبادی (1387) و پرسشنامه رابطه زناشویی خیّر و سامانی (1382) انجام گرفت. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون¬ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss 21 استفاده شد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد ضریب همبستگی چندگانه برای متغیر سلامت معنوی در پیش-بینی روابط زناشویی زنان 31/0 و برای متغیر نگرش به ارتباط قبل از ازدواج 36/0 است. در مجموع این دو متغیر قادر به تبیین 13% واریانس روابط زناشویی زنان بوده اند. ضرایب استاندارد بتا نیز نشان داد به ازای یک واحد تغییر در سلامت معنوی 21/0 در روابط زناشویی زنان، یک واحد تغییر در نگرش به ارتباط قبل از ازدواج 18/0- در روابط زناشویی زنان ایجاد می-شود.

واژگان کلیدی :
سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل از ازدواج، روابط زناشویی، زنان دانشگاه علوم پزشکی