بررسی رابطه سلامت روان و رضایت از زندگی با گرایش به خودکشی در دانش آموزان
بررسی رابطه سلامت روان و رضایت از زندگی با گرایش به خودکشی در دانش آموزان
دوره 3، شماره 32، بهمن 99، صفحه 11 - 1
نویسندگان : سمیه رجب پور * و رویا هادی زاده و امیر حسین پوراریا

چکیده :
هدف از اين تحقيق، بررسی رابطه سلامت روان و رضایت از زندگی با گرایش به خودکشی در دانش آموزان است.در اين تحقيق که تحقيقي همبستگی است از روش بررسي اسناد، مدارک و روش ميداني استفاده شده است. در اين مطالعه از سه پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)، رضایت از زندگی(SWLS) و پرسشنامه خودکشی در نوجوانان (ASQ) استفاده شده است که نتایج حاصله با استفاده از روش آماری تحليل واريانس چندمتغيره (تحليل مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که خودکشي در اين شهرستان رابطه معناداری با میزان سلامت روان و میزان رضایت زندگی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم دارد.

واژگان کلیدی :
سلامت روان، رضایت از زندگی، گرایش به خودکشی