رابطه بین طلاق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی زنان
رابطه بین طلاق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی زنان
دوره 2، شماره 20، بهمن 98، صفحه 107-96
نویسندگان : سهیلا فلاح * و زهره شکیبایی

چکیده :
مقدمه: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی بين طلاق عاطفي و بهزيستي روانشناختي با روابط فرازناشويي زنان ﺑﻮد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای تعیین حجم نمونه در پژوهش های همبستگی بنا به نظر کلاین ( 1394) لازم است به ازای هر مقیاس حداقل 30 تا 50 نمونه داشته باشیم، بنابراین از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران 100 به روش نمونه گیری هدفمند داوطلبانه انتخاب شدند. جهت رسیدن به اهداف پژوهش از پرسشنامه های گرایش به روابط خارج از ازدواج، بهزیستی روانشناختی ریف (فرم کوتاه) و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) متناسب با اهداف تحقیق استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بین طلاق عاطفی با روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و رابطه بین بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی منفی و معنادار به دست آمد (p≤001). بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که متغیرهای طلاق عاطفی و بهزیستی روانشناختی می توانند در ایجاد روابط فرازناشویی نقش داشته باشند و طلاق عاطفی و بهزیستی روانشاختی بهترین پیشبینی کننده برای روابط فرازناشویی می باشند.

واژگان کلیدی :
طلاق عاطفی، بهزیستی روانشناختی، روابط فرازناشویی