بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر یادگیری مهارت های زندگی
بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر یادگیری مهارت های زندگی
دوره 3، شماره 22، فروردین 99، صفحه 31-50
نویسندگان : مرضیه صادقی گوغری * و شب بو احمدی و فریده زارع

چکیده :
برنامه درسی انواعی دارد که باید هر کدام در جایگاه خود مورد مطالعه قرار بگیرد. برنامه درسی پنهان یک نوع برنامه درسی است که که پژوهشگران را به مشاهده تعليم و تربيت، تدریس وآموزش مدرسه به منزله متنی که باید تفسير یا معانی پنهان آشکار گردد، فرا می خواند. برنامه درسی پنهان نه درجایی نوشته شده و نه هيچ معلمی آن را درس مي دهد. بلکه محيط آموزشی مدرسه، با تمام خصوصياتش، آن را آموزش مي دهد. مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است. هدف از نگاشتن این مقاله بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر یادگیری مهارت های زندگی است که نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه درسی پنهان نقش موثری در یادگیری مهارت های زندگی دارد.

واژگان کلیدی :
برنامه درسی پنهان، مهارت های زندگی