آموزش‌وپرورش مسیر پیشرفت کشور، الزامات و چالش‌ها
آموزش‌وپرورش مسیر پیشرفت کشور، الزامات و چالش‌ها
دوره 2، شماره 20، بهمن 98، صفحه 183-174
نویسندگان : نگین علی اکبری *

چکیده :
در این مقاله برآن بودیم تا به مقوله آموزش‌وپرورش مسیر پیشرفت کشور، الزامات، چالش‌ها پرداخته شود. در ابتدا سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دستیابی به حد کفایت و کارایی در نظام‌های آموزش‌وپرورش، مستلزم عطف توجه و تمرکز فکری و مادی روی کدام عنصر یا مؤلفه این نظام است؟ به‌عبارت‌دیگر، اگر از میان نهادها و ساختارهای اجتماعی، نهادهای تعلیم و تربیت، اولویت و اهمیت بیشتری در کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارد آیا در درون این خرده نظام نیز می‌توان ابعاد و عناصر متشکله را از حیث درجه اهمیت، اولویت و تأثیرگذاری بر دستیابی به اصلاحات و تغییرات، دسته‌بندی کرد؟ الزامات و چالش‌ها در زمینه پیشرفت آموزش‌وپرورش و راه‌کارها کدام است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحقیقی از مطالب عنوان‌شده در کتاب‌ها و مقالات و سایت‌های مختلف مرتبط با موضوع استفاده‌شده است. نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن است که با توجه ویژه به آموزش‌وپرورش از طرف دولت و مراکز خصوصی و حفظ استقلال سیاسی این نهاد از عوامل سیاسی دیگر، اختصاص بودجه و هزینه لازم در این زمینه، بازنگری روش‌های آموزشی و تربیتی و سنجش، اهمیت نقش معلم در پیشرفت آموزش‌وپرورش و نحوه تعامل با جهانی‌شدن این نهاد و حفظ ارزش‌ها، بخش‌هایی از راهکارهای پیشرفت آموزش‌وپرورش می‌باشد. امید است در مرحله عمل نیز بتوان از مطالب ارائه‌شده در این مقاله استفاده گردد.

واژگان کلیدی :
آموزش‌وپرورش، الزامات، چالش‌ها، جهانی‌شدن