بررسی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره دبیرستان
بررسی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره دبیرستان
دوره 2، شماره 19، دی 98، صفحه 114-96
نویسندگان : مجتبی خادمی احمد آباد * و نسترن شریفی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی با گرایش به اعتیاد انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کل دانش آموزان پسر اول تا سوم دبیرستان‌های شهر تهران است که در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل بودند. به روش نمونه گیری چند مرحله ای 135 نفر انتخاب و تست روی آنها اجرا شد. سپس برای هرسبک 30 نفر که بالاترین نمره را در آن سبک داشتند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان و آمادگی به اعتیاد استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها به علت تخطی از فرض همسانی واریانس ها از آزمون غیر پارامتریک کروسکال-والیس و آزمون تعقیبی U من-ویتنی استفاده شد. یافته‌های حاصل از آزمون کروسکال-والیس نشان داد که بین سه سبک دلبستگی ( ایمن، اضطرابی و اجتنابی ) با گرایش به اعتیاد تفاوت معناداری وجود دارد و نتایج آزمون تعقیبی U من-ویتنی نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی دو به دو با گرایش به اعتیاد هم تفاوت معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی :
دلبستگی ایمن، دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، گرایش به اعتیاد،