بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
دوره 2، شماره 19، دی 98، صفحه 76-65
نویسندگان : علیرضا رضائیان * و شجاع عربان

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان بود. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت موضوع توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال تحصیلی 98-97 که تعداد آن‌ها جمعاً 1103نفر (563 مرد،540زن) بود که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) از میان افراد جامعه آماری تعداد 285 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری مدنظر قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش شامل دو پرسشنامه فعالیت‌های بیانگر شخصی (PEAQ) واترمن 2008 و پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (PCQ) لوتانز 2007 بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرونف، ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد؛ که نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه روان‌شناختی و مولفه های آن با بهزیستی سازمانی را مورد تایید قرار داد

واژگان کلیدی :
بهزیستی سازمانی، سرمایه روانشناختی، دانشگاه فرهنگیان