برسی عدم تعادل روانی و پرخاشگری در نوجوانان و جوانان در چند سال اخیر
برسی عدم تعادل روانی و پرخاشگری در نوجوانان و جوانان در چند سال اخیر
دوره 3، شماره 22، فروردین 99، صفحه 117-130
نویسندگان : عیسی مرادی فرزان و هاجر امین پور *

چکیده :
در این پژوهش سعی بر آن داریم تا به بررسی عدم تعادل روانی و پرخاشگری در نوجوانان و جوانان در چند سال اخیر بپردازیم. اين تحقيق به روش توصيفي-پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 38سوالی انجام گرفته است. جامعه آماري در بررسي توصيفی- پیمایشی صورت گرفته است.که از روش تمام شماری تعداد نمونه 180 نفر انتخاب گردیدند. ضريب پايايي آن از طريق شاخص آلفاي كرونباخ 821/0محاسبه گرديد. اين پرسشنامه در مقياس ليكرت 5 گزينه اي تنظيم شده و طيف آن شامل بسيار زياد با نمره 5، زياد با نمره 4، متوسط با نمره 3، و كم با نمره 2 ،خيلي كم با نمره 1، بوده است. تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق، به‌منظور بررسی فرضیات پژوهش صورت پذیرفته، که این امر از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از از نرم افزار Amos انجام می گیرد. همچنین آزمونT مقایسه میانگین یک نمونه، آزمونT مقایسه میانگین دو نمونه مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه،آزمون رتبه‌بندی فریدمن، آزمون تعقیبی ویلکاکسون جهت ارائه یافته های جانبی تحقیق و با استفاده از نرم‌افزار 21Spssمورد استفاده قرار گرفته است

واژگان کلیدی :
عدم تعادل روانی، فضای مجازی، بازیهای رایانه ای، ماهواره، مواد غذایی و غذا