بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با عملکرد شغلی و خلاقیت کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با عملکرد شغلی و خلاقیت کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دوره 2، شماره 15، شهریور 98، صفحه
نویسندگان : اکبر جدیدی محمدآبادی و محدثه کارآموزیان * و شیما کریمی نژاد

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با خلاقیت کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان می‌باشد. حجم جامعه حدودا 200 نفر است. نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين پژوهش ابزار گردآوري داده‌ها سه پرسشنامه مهارت های مدیران، عملکرد شغلی و خلاقیت با طیف 5 گزینه ای لیکرت محقق ساخته می باشد. به منظور سنجش پايايي تعداد 30 نسخه از پرسشنامه به صورت آزمايشي در اختيار پاسخ دهندگان قرار گرفت كه پس از جمع آوري پرسشنامه و ورود داده‌ها به نرم افزار SPSS ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت 91/0 ، مهارت های مدیران 89/0 به دست آمد برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مهارت های مدیران(فنی، ادراکی و انسانی) مدیران با خلاقیت کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
مهارت های مدیران، خلاقیت، عملکرد شغلی