برآورد پیوستار همکاری طبیعی با خلاقیت و سکوت سازمانی و توانمندی سازمانی
برآورد پیوستار همکاری طبیعی با خلاقیت و سکوت سازمانی و توانمندی سازمانی
دوره 2، شماره 16، مهر 98، صفحه
نویسندگان : رعنا ممانی * و علیرضا قلعه ای و ثویبه عبدالله زاده

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین همکاری طبیعی با خلاقیت و سکوت سازمانی و توانمندی سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بوکان با تعداد ۸۵نفر می باشد. روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است.پرسشنامه های مورد استفاده شامل رهبری توزیعی دیویس با روایی 0.75 پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با روایی 0.89 و پرسشنامه سکوت سازمانی واکولاوبورادوس با روایی 0.89 و پرسشنامه توانمندی سازمانی اسپریتز با روایی0.81 می باشند. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS22استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود روابط بین مولفه ها است. نتایج تحقیقات نشان داد تاثیر همکاری طبیعی بر خلاقیت و توانمندی سازمانی مثبت و بالا بوده است پس متغیر توانمندی سازمانی برای تعالی بخشیدن به سازمان روش مناسبی می باشد.

واژگان کلیدی :
همکاری طبیعی، خلاقیت، سکوت سازمانی، توانمندی سازمانی.