رابطه بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی با سازگاری زناشویی در دانشجویان زن متأهل
رابطه بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی با سازگاری زناشویی در دانشجویان زن متأهل
دوره 2، شماره 16، مهر 98، صفحه
نویسندگان : بهاران غبرائی لنگرودی و مقصود فقیرپور *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی با سازگاری زناشویی در دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی شهر رشت انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگي است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن است که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده‌اند و براساس آمار ارائه شده از دانشگاه ،1500 نفر می‌باشند. حجم نمونه 306 نفر از طریق جدول مورگان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده اند. به‏ منظور گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه بلوغ عاطفی سينگ و بهارگاوا(1984)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی (1984) و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانير (1976) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از ‏روش آماریِ رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‏افزار آماری SPSS انجام گرفت. یافته‏ها نشان داد که بین بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی با سازگاری زناشویی در دانشجویان زن رابطه وجود دارد و مقادير همبستگی بین آنها از نظر آماری معنی‌دار است (01/0 > p).

واژگان کلیدی :
بلوغ عاطفی، الگوهای ارتباطی، سازگاری زناشویی