بررسی اثربخشی معنويت درماني بر دلزدگی و تعهد زناشویی زنان در آستانه طلاق در شهر گرگان
بررسی اثربخشی معنويت درماني بر دلزدگی و تعهد زناشویی زنان در آستانه طلاق در شهر گرگان
دوره 2، شماره 16، مهر 98، صفحه
نویسندگان : دکتر رحمان بردی اوزونی دوجی و علیرضا همایونی و فاطمه سادات حسینی *

چکیده :
این پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنويت درماني بر دلزدگی زنان در آستانه طلاق در شهر گرگان را مورد توجه قرار داده است. این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است در این تحقیق از نمونه ها پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است و دو گروه نمونه کنترل و آزمایش که 20 نفر از زنان متأهل در هر گروه که برای طلاق به مراکز مشاوره دادگستری گرگان تعیین شده است در این تحقیق از پرسشنامه های پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)، مقیاس دلزدگی زناشویی CMB برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد معنویت درمانی تاثیر مثبت و معناداری بر دلزدگی زوجین در آستانه طلاق است.

واژگان کلیدی :
معنويت درماني، دلزدگی زناشویی، تعهد زناشویی، حل تعارضات زوجین