تأثير رويكرد قصه درماني در بهبود عزت نفس دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 1396-1395
تأثير رويكرد قصه درماني در بهبود عزت نفس دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 1396-1395
دوره 1، شماره 4، مهر 1397، صفحه 74-57
نویسندگان : جهانبخش اورک و فروزان محمودی گمیک *

چکیده :
هدف اصلي این پژوهش بررسی تأثير رويكرد قصه درماني در بهبود عزت نفس دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 1396-1395 است. روش تحقیق آزمایش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر کانون تربیتی شهرستان رامهرمز که در فعالیت ‌‌‌های تابستانی شرکت نموده که 60 نفر بودند و نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموز (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفرگروه کنترل) ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز بود كه به روش نمونه گیری تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين پژوهش از پرسشنامه عزت نفس کودکان پپ(1989) استفاده شد. و تجزيه و تحليل داده‌‌ها با نرم افزارSPSS ویرایش 23 صورت گرفت، در این پژوهش از روش آماری کلموگراف اسمیرنوف، آزمون لوین و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه مقدار تأثیر متغیر مستقل اجرای قصه‌گویی پس از خارج کردن تأثیر پیش آزمون(77/46 f =) است که در سطح 05/0 P< معنادار و قصه‌گویی بر افزایش عزت نفس موثر است.

واژگان کلیدی :
قصه درمانی، عزت نفس.دانش آموزان