نگاهی به موانع حس توانایی و عزت نفس در دانش آموزان شهرستان بندرعباس با رویکردی بر هنر (مطالعه موردی؛ دانش آموزان کلاس چهارم دبستان پسرانه سما بندرعباس)
نگاهی به موانع حس توانایی و عزت نفس در دانش آموزان شهرستان بندرعباس با رویکردی بر هنر (مطالعه موردی؛ دانش آموزان کلاس چهارم دبستان پسرانه سما بندرعباس)
دوره 1، شماره 7، دی 1397، صفحه 17-1
نویسندگان : بابک دهقانی * و طاهره پستا

چکیده :
هدف از مطالعه حاضر نگاهی به موانع حس توانایی و عزت نفس در دانش آموزان شهرستان بندرعباس با رویکردی بر هنر (مطالعه موردی؛ دانش آموزان کلاس چهارم دبستان پسرانه سما بندرعباس) بود. پژوهش از نظر نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف پژوهش کاربردی و از نظر روش جمع¬آوری داده¬ها میدانی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر برابر با تمامی دانش آموزان پایه چهارم دبستان پسرانه سما شهرستان بندرعباس خواهد بود. که با استفاده از جدول مورگان و نمونه¬گیری خوشه¬ای، تعدادی دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) استفاده شد. جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با ناسازگاری و عدم عزت نفس از پرسشنامه سنجش میزان تفاهم در زندگی جاودان (1390) استفاده شد و اطلاعات مرتبط با افت تحصیلی نیز با استفاده از پرسشنامه¬ای استرلینگ (2003) گردآوری شد. روایی ابزارهای استفاده در مطالعه حاضر، با توجه به استاندارد بودن آنها مورد تایید می¬باشد. جهت تعیین پایایی در مطالعه حاضر از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از توزیع و گردآوری داده¬ها، جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده¬ها از آزمون کولموگراف-اسمینوف، و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه منفی و معني¬داري بین ناسازگاری و مولفه¬های آن (برآورده شدن انتظارات قبل از ازدواج، مسائل عقیدتی، ویژگی¬های شخصیتی) با کاهش عزت¬نفس، دانش آموزان دبستان پسرانه سما شهرستان بندرعباس وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معني‌داري بین ناسازگاری و مولفه¬های آن (برآورده شدن انتضارات قبل از ازدواج، مسائل عقیدتی، ویژگی¬های شخصیتی) با کاهش عملکرد تحصیلی، دانش آموزان وجود دارد و بين متغيرهاي مرتبط با عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
حس توانایی، عزت نفس، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان، بندرعباس