بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال 1397
بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال 1397
دوره 1، شماره 9، اسفند 1397، صفحه
نویسندگان : امین یوسفوند * و مهدی یاراحمدی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی در بين دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ براي تبيين نظري مسئله از نظریات حوزه خلاقيت و هوش هیجانی استفاده شده است. روش تحقیق اين پژوهش كمي (پیمایش) و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می‌شود. بر مبناي طبق فرمول کوکران 100 دانشجو معلم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و مطابق نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌ای از اين تعداد پنجاه دانشجو دختر و پنجاه دانشجو پسر در سه رشته‌ی علوم تربیتی، دبیری تاریخ و مشاوره انتخاب شدند. اين پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد خلاقیت سلطانی و پرسشنامه هوش هیجانی بار استفاده كرده است. همچنين برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس چندگانه از نرم‌افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان مي¬دهد که بین میانگین نمره‌ی دانشجویان در خلاقیت از نظر گرایش تحصیلی مختلف با هوش هیجانی رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای خلاقیت و هوش هیجانی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین دانشجویان دختر و پسر ازنظر میزان هوش هیجانی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد. استدلال مقاله براین است که با افزایش خلاقیت در دانشجویان میزان آرامش خاطر و هوش هیجانی آنان افزایش می یابد.

واژگان کلیدی :
خلاقیت، هوش هیجانی، دانشجو معلم، دانشگاه فرهنگیان