تاثیر غنی‌سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن مدرسه‌ی شادی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله دانش‌آموزان پایه اول در درس ریاضی
تاثیر غنی‌سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن مدرسه‌ی شادی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله دانش‌آموزان پایه اول در درس ریاضی
دوره 2، شماره 14، مرداد 1398، صفحه 21-31
نویسندگان : زهرا رفیعی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر غنی‌سازی محیط یادگیری از طریق به کار گیری اپلیکیشن مدرسه‌ی شادی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله در دانش‌آموزان پایه اول دبستان منطقه باغبهادران انجام گرفت. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبستان شهرستان باغبهادران در سال تحصیلی 97-96 می‌باشند. جهت انتخاب نمونه‌ی مورد مطالعه از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد. این پژوهش بر روی نمونه‌ای متشکل از 54نفر از دانش‌آموزان(27نفر گروه آزمایش و 27نفر گروه گواه) صورت گرفته‌است. جهت دست یافتن به اهداف پژوهش از روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و با گروه‌های آزمایش و کنترل استفاده شد. گروه آزمایش در معرض آموزش به کمک اپلیکیشن «مدرسه‌ی شادی» به مدت 10 جلسه قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، آزمون معلم ساخته به منظور بررسی پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از پیش‌آزمون، پیشرفت تحصیلی و توانایی حل مسئله در دانش‌آموزان مورد سنجش قرار گرفت. پس از اجرای پژوهش تغییرات ایجاد شده در مهارت‌ حل مسئله و پیشرفت تحصیلی به کمک پس‌آزمون مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پیش‌آزمون و پس‌آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد. پس از تعدیل میانگین، نمرات ریاضی نشان داد، گروه آزمایش که به وسیله‌ی اپلیکیشن آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه کنترل که با آموزش معمول روبه روبودند پیشرفت بیشتری را نشان می‌دادند. هم چنین افزایش توانایی حل مسئله در دانش‌آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به چشم می‌خورد. می توان نتیجه گرفت؛ به کارگیری اپلیکیشن‌ها‌ی قابل نصب بر تبلت و تلفن همراه می‌تواند پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله را در دانش‌آموزان پایه اول دبستان در درس ریاضی تحت تاثیر قرار دهد.

واژگان کلیدی :
غنی‌سازی محیط یادگیری، اپلیکیشن، مهارت حل مسئله، پیشرفت تحصیلی