پيش بيني بهزيستي ذهني دانش آموزان بر اساس حل مسئله اجتماعي، سلامت اجتماعي و تمايز يافتگي والدين
پيش بيني بهزيستي ذهني دانش آموزان بر اساس حل مسئله اجتماعي، سلامت اجتماعي و تمايز يافتگي والدين
دوره 2، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 73-91
نویسندگان : طاهره نظامي رنجبر و دکترکیوان کاکابرایی *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر پيش بيني بهزيستي ذهني دانش آموزان بر اساس حل مسئله اجتماعي، سلامت اجتماعي و تمايز يافتگي والدين بود. پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است. در اين پژوهش جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به همراه والدين ناحيه 3 شهر كرمانشاه بودند که در سال تحصیلی 1397 مشغول به تحصيل بودند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه اي چند مرحله اي و برحسب جدول مورگان نسبت به حجم جامعه، تعداد 350 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بهزيستي ذهني، حل مسئله اجتماعي، سلامت اجتماعي و تمايز يافتگي می باشد. نتايج بااستفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه نشان دادند که بین حل مسئله اجتماعي والدين با بهزيستي ذهني دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری مشاهده می‌شود. بين سلامت اجتماعي والدين با بهزيستي ذهني دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری مشاهده می‌شود. بين تمايز يافتگي والدين با بهزيستي ذهني دانش آموزان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. متغیرهای سلامت اجتماعي، حل مسئله اجتماعي و تمايز يافتگي والدين به ترتیب پیش بینی کننده بهزيستي ذهني دانش آموزان می‌باشند.

واژگان کلیدی :
سلامت اجتماعي، حل مسئله اجتماعي، تمايز يافتگي، والدين، بهزيستي ذهني، دانش آموزان